Kernwaarden

Kernwaarden

Rechtvaardig je recht halen
We leven in een welvarende samenleving. En toch zijn er veel mensen met schulden. Schulden die snel op kunnen lopen. Soms door gebrek aan kennis, soms door onmacht om ze af te betalen, en ja, soms door onwil. Wat ook de oorzaak is, de schade is groot. Menselijke schade, zakelijke schade, maatschappelijke schade. Schulden kosten ons veel geld en veroorzaken veel leed.

Iedereen die een schuld heeft, wordt geacht die af te lossen. Gebeurt dat niet, dan ligt er een taak voor incassobureaus en deurwaarders. Zij zijn er om te zorgen dat wie recht heeft op geld, dat ook krijgt. Dat is hun taak, hun verantwoordelijkheid. Maar zij hebben nog een andere verantwoordelijkheid. Een bredere verantwoordelijkheid die we eigenlijk allemáál hebben: zorgen dat ‘de ander’ geen onnodig leed aangedaan wordt.

In de incassopraktijk heeft de nadruk lang gelegen op zo snel mogelijk zoveel mogelijk incasseren, en deels is dat nog steeds het geval. Daardoor ontstaat vaak een stapeling van kosten en een situatie waarin het te innen bedrag niet meer in verhouding staat tot de oorspronkelijke schuld. En niet alleen de kosten stapelen zich op, ook de problemen van de schuldenaar. De oplossing wordt vervolgens gezocht in steeds verdergaande maatregelen. De gang naar de rechter. Inschakelen van overheidsinstanties. Schuldhulpverlening. In sommige gevallen kwijtschelding. Maatregelen die vaak onnodig waren geweest, wanneer eerder ‘mensgericht’ ingegrepen was.

Deze escalatie helpt niemand; de zwakkeren in de samenleving het minst. De schuldenproblematiek in onze maatschappij vraagt dus om een andere aanpak. Een aanpak waaruit meer rechtvaardigheid spreekt. Deels moet die komen van incassobureaus en deurwaarders, maar óók van hun opdrachtgevers. Het wordt tijd dat we oog hebben voor wat er om ons heen gebeurt, óók en misschien wel het meest voor hen die moeite hebben om in onze drukke en veeleisende samenleving mee te komen. En dat opdrachtgevers én incasseerders het tot hun maatschappelijke verantwoordelijkheid rekenen dat mensen met een betalingsachterstand op een menselijke en verantwoorde manier van hun schuld afkomen. Dít is waar het keurmerk Sociaal Verantwoord Incasseren voor in het leven geroepen is.

Het keurmerk SVI hanteert als uitgangspunt dat ieder mens goede intenties heeft, en dat we díe moeten aanspreken. Het garandeert dat de houder ervan, opdrachtgever of incasseerder, zich bewust is van haar maatschappelijke verantwoordelijkheid en daar ook naar handelt. Een incassobureau of deurwaarder met een keurmerk heeft aangetoond een professionele organisatie te zijn, die doelgericht, nauwgezet en transparant de belangen van haar opdrachtgever behartigt, maar ook altijd de belangen van de schuldenaar laat meewegen. De houder van het keurmerk heeft dan ook de sensitiviteit om de context en de situatie van de schuldenaar in te kunnen schatten, en verbindt daar vervolgens gerichte en realistische acties aan. Onnodige handelingen en onnodige kosten worden voorkomen. Voor schuldenaren die door hun persoonlijke situatie niet kunnen betalen, zoekt de keurmerkhouder een oplossing die hen verder helpt.

Het keurmerk SVI is een keurmerk van vertrouwen. Alle partijen in de keten weten wat zij van elkaar mogen verwachten. Opdrachtgevers van incassobureaus en deurwaarders stellen geen onredelijke eisen. Op hun beurt kunnen zij er zeker van zijn dat de incasseerders die zij inschakelen vaardig zijn en er alles aan doen om resultaat te behalen. Maar ook dat zij hun cliënten altijd met respect bejegenen en daardoor geen afbreuk doen aan hun relaties en reputatie. Keurmerk-houders hebben duidelijkheid en vinden houvast in de kaders die het keurmerk schept voor professioneel en maatschappelijk verantwoord handelen. Ketenpartijen als bewindvoerders en schuldhulpverleners vinden in de keurmerkhouders samenwerkingspartners waarmee zij samen de belangen van de vaak zwakkeren in de maatschappij dienen. Schuldenaren voelen zich serieus genomen en als mens op waarde geschat; zij kunnen gerust uitkijken naar een oplossing die zij als rechtvaardig ervaren. En heel Nederland weet dat we in een compassievolle maatschappij leven, waarin iedereen die goedwillend is, op een rechtvaardige manier zijn recht krijgt. Dáárvoor staat het keurmerk Sociaal Verantwoord Incasseren: rechtvaardig je recht halen.