Zoals het hoort
 


Sociaal Verantwoord Incasseren, zoals het hoort.

Mensen maken schulden. Dat hoeft in de basis geen probleem te zijn, tenzij iemand niet of nauwelijks meer in staat is om op tijd aan de betalingsverplichting te voldoen. Helaas komt dit steeds vaker voor. Om mensen met zo weinig mogelijk stress te helpen bij het duurzaam oplossen van betaalachterstanden, heeft het Keurmerk Sociaal Verantwoord Incasseren (SVI) richtlijnen opgesteld.

Een keurmerkhouder ziet het als zijn verantwoordelijkheid om de klant perspectief te geven een betaalachterstand te voldoen, tegen zo laag mogelijke kosten. Hierbij blijft het uitgangspunt dat de klant de gemaakte afspraken nakomt en openstaande rekeningen betaalt. Want als je iets koopt, dan moet je daar gewoon voor betalen. Doe je dit niet? Dan krijg je met (wettelijke) kosten te maken. Daar is niets mis mee, want het incasseren van onbetaalde rekeningen kost nou eenmaal tijd en geld.


Vanaf het moment dat de schuldeiser de factuur verstuurt tot aan het einde van het incasso- of deurwaarderstraject: het sociaal oplossen van schulden is een verantwoordelijkheid van de gehele keten.

Het Keurmerk SVI

Het Keurmerk SVI is er voor de directe schuldeiser, het incassobureau of de gerechtsdeurwaarder die onafhankelijk wil laten toetsen of zij – van beleid tot uitvoering – voldoet aan de richtlijnen van het Keurmerk SVI. Tijdens de audit worden de afdelingen die direct en indirect bij het incassoproces betrokken zijn, getoetst op onder andere de volgende richtlijnen:

• Het interne sociaal verantwoord incasseren beleid;
• Intern- en externe incassoproces;
• Communicatie met de klant;
• De bereikbaarheid van de betrokken afdelingen;
• De betaalmogelijkheden die de klant heeft;
• Het beleid en afhandeling van klachten;
• De hulp die er wordt geboden om oplopende schulden te voorkomen;
• De samenwerking en afspraken die met ketenpartners zijn gemaakt;
• De vakkundigheid van de betrokken medewerkers.

Wat levert het Keurmerk SVI me op?

• Het toont je maatschappelijke verantwoordelijkheid en betrokkenheid;
• Je laat zien bij te dragen aan het oplossen en voorkomen van betaalachterstanden;
• Het toont aan dat je aandacht hebt voor de klant;
• Het zorgt voor tevreden klanten en klantbehoud;
• Het laat zien dat de organisatie onafhankelijk is getoetst en voldoet aan de richtlijnen van sociaal verantwoord incasseren;
• Borging van kwaliteit door een onafhankelijke toetsing van de ketenpartners;
• Het toont aan dat je personeel deskundig en betrokken is;
• Je maakt deel uit van een maatschappelijk betrokken incassoketen.

Wat onze strategisch partners zeggen

  • Ik kan andere keurmerkhouders het strategisch partnerschap aanbevelen. Hoe groter de ‘olievlek’, hoe meer we met elkaar (opdrachtgevers, incassosector en overige stakeholders) concreet invulling kunnen geven aan sociaal verantwoord incasseren.
    Maurits Colly
    Bos Incasso
  • Sociaal incasseren of Effectief Incasseren? Dat lijken twee uitersten en kiezen is verliezen. Dus kiezen wij niet! In ons effectieve sociale incassobeleid verenigen wij twee ogenschijnlijke uitersten tot één succesvol middel om ons doel te bereiken. En daarmee boeken wij al jaren klinkende en overtuigende resultaten. Vanuit onze voortrekkersrol als ambassadeur willen wij ook anderen overtuigen van het nut en de effectiviteit van Sociaal Verantwoord Incasseren. Daar gaan we voor.